ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
(versie 2017; gepubliceerd op 23 oktober 2017 en sindsdien van kracht)

1. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (“verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website http://www.LovesomeDesigns.be (de webshop) met betrekking tot de op de website www.LovesomeDesigns.be aangeboden producten (“product(en)”). De website www.LovesomeDesigns is eigendom van en wordt beheerd door Patch It BV – Strijlandstraat 98 – 1755 Gooik, met Btw-nummer BE 0559.980.703 (de “verkoper”, “wij” of “ons”, afhankelijk van de context), die optreedt als verkoper van de producten. Door een bestelling te plaatsen op LovesomeDesigns.be aanvaardt u deze Verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.Wij raden u aan een kopie van deze verkoopsvoorwaarden af te printen of op uw harde schijf op te slaan wanneer u beslist om een bestelling te plaatsen via LovesomeDesigns.be

2. EEN BESTELLING PLAATSEN OP DE WEBSITE
Om producten te kunnen bestellen op LovesomeDesigns.be, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
U hebt uw naam en uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie doorgegeven; U bent ten minste 18 jaar oud; Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om producten te kopen. Als u een persoonlijke account aanmaakt, kunt u optioneel ook een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord aan te maken. Bescherm uw wachtwoord altijd en geef dit aan niemand door, want u persoonlijk bent verantwoordelijk voor elke aankoop die met uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan. Bestellingen op de website LovesomeDesigns.be doorlopen onderstaand proces: U kiest de producten; U voert uw betalingsgegevens in en kiest uw leveringsadres; De betaling wordt goedgekeurd; Wij sturen u een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail van zodra de betaling is verwerkt; Wij innen de betaling van uw betaalkaart of uw bankoverschrijving; Wij verzenden de producten; U ontvangt de producten.

3. VERWERKING VAN DE BESTELLING
Bestellingen geplaatst via LovesomeDesigns.be zijn niet bindend voor de verkoper. Zij worden slechts bindend voor de verkoper nadat de verkoper uw bestelling heeft geaccepteerd. Wij kunnen er om welke reden dan ook ervoor kiezen om uw bestelling niet te accepteren. Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling met uw bestelnummer en details van de bestelde producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van uw bestelling en het afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde producten naar u zijn verzonden. Ook na verzending van de producten behouden wij ons het recht om uw bestelling te annuleren zolang u de bestelde producten nog niet hebt ontvangen. Wij behouden ons onder meer het recht voor om een bestelling niet te accepteren of te annuleren indien:Op het moment dat de bestelling geplaatst werd, er zich een fout van technische aard voordeed op de website LovesomeDesigns.be of er op de website LovesomeDesigns.be foutieve prijsinformatie werd vermeld;Het bestelde product niet beschikbaar is (indien het bestelde product niet beschikbaar is zullen wij u dit per e-mail laten weten);De verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of niet verifieerbaar zijn; Onze beveiligingssystemen aangeven dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is;Wij redenen hebben om aan te nemen dat de klant jonger is dan 18 jaar.
Indien wij een bestelling annuleren of weigeren omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten terugstorten.

4. PRIJZEN, VERZEND- EN VERWERKINGSKOSTEN EN BELASTINGEN
De prijzen vermeld op LovesomeDesigns.be zijn inclusief BTW. Zij gelden enkel voor bestellingen geplaatst via LovesomeDesigns.be. Niettegenstaande wij LovesomeDesigns.be met de nodige zorg hebben opgebouwd, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen in de op de website LovesomeDesigns.be weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons. Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen worden weergegeven wanneer u uw bestelling plaatst. De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje. De tarieven voor de België en Nederland staan hieronder. Voor verzending naar andere landen, gelieve ons te contacteren via Eline@LovesomeDesigns.be om het juiste tarief te ontvangen.
Land Verzendkost Gratis levering vanaf Termijn
België 5 EUR (gratis vanaf) 80 EUR levering binnen 4 werkdagen
Nederland 16,5 EUR — levering binnen 4 werkdagen

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING VAN PRODUCTEN
De verkoper garandeert niet dat alle producten die op de website LovesomeDesigns.be worden geadverteerd beschikbaar zijn. De verkoper behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde producten te wijzigen, uit het assortiment te nemen, of niet langer beschikbaar te stellen.We proberen bestelde producten op tijd te leveren. Er kunnen echter redenen zijn waarom we niet tijdig kunnen verzenden en onze streefdata niet worden gehaald. Een leveringsdatum moet bijgevolg worden beschouwd als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de producten op de streefdatum te leveren. U moet binnen een redelijke tijd na de levering controleren of u de producten in goede staat hebt ontvangen en of de inhoud van het pakket compleet is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele beschadigingen aan de producten of van enige tekorten. In het geval u de levering of ontvangst van producten onredelijk lang uitstelt nadat we u op de hoogte hebben gebracht dat we hebben geprobeerd de producten bij u te bezorgen, of indien u een verkeerd leveringsadres hebt opgegeven waardoor de levering mislukt is, worden de producten aan ons geretourneerd. Indien de producten na de eerste poging tot levering in de 7 werkdagen daarop volgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan nemen wij aan dat u het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen en zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen zullen wij u de aankoopsom terugbetalen in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van producten en de terzake geldende wettelijke bepalingen.

6. AFBEELDINGEN VAN PRODUCTEN OP LOVESOMEDESIGNS.BE
De weergave van de kleuren van de Producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de Producten.

7. BETALING
Voor de afhandeling van de online betalingen werken wij samen met MOLLIE. MOLLIE is onze partner op het gebied van beveiligde online betalingen. Wij hebben geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van onze kopers. Betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart. Goedgekeurde betaalkaarten worden op de website van www.LovesomeDesigns.be vermeld. U moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer u uw bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde producten worden verzonden. We leveren de producten pas aan u als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten heeft goedgekeurd.

8. RETOURZENDINGEN
Als u een product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te herroepen, moet u onze klantenservice (per e-mail: Eline@LovesomeDesigns.be of per post : Patch IT BV – Strijlandstraat 98 – 1755 Gooik daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail of telefonisch op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien onze klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.U heeft eveneens het recht om door u op de website LovesomeDesigns.be gekochte producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. U dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max 7 dagen) een verzoek in te dienen bij onze klantendienst. Indien onze klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd), het product nog niet werd gewassen of gebruikt, en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de Producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in uw bezit waren. Behandel de producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Pak de producten zorgvuldig in. Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door ons zijn ontvangen.Als u producten retourneert
1 die u niet mag terugsturen,
2 die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden,
3 die niet goed zijn verpakt,
4 waarvan producten ontbreken,
5 waarvoor u niet voor de aflevering hebt betaald of
6 waaraan u niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die producten,behouden we ons het recht voor om uw retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om u kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).

9. OMSTANDIGHEDEN DIE WIJ REDELIJKERWIJS NIET IN DE HAND HEBBEN
We zullen al het mogelijke doen om onze verplichtingen na te komen. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die wij niet in de hand hebben. Als er een vertraging optreedt, zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen

10. AANSPRAKELIJKHEID
Deze Verkoopbepalingen beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al onze verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van de producten. Voor zover wettelijk toegestaan, gelden er voor de verkoper geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze verkoopbepalingen zijn vermeld.Wij zijn niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan. Niets in deze verkoopvoorwaarden doet echter afbreuk aan uw rechten op grond van de wet en niets in deze Verkoopvoorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten ingeval van bedrog of opzettelijke fout.

11. PERSOONSGEGEVENS
Alle persoonsgegevens die de verkoper verkrijgt via LovesomeDesigns.be zullen vertrouwelijk worden behandeld. De verkoper engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op u betrekking hebben of deze laten corrigeren door een brief te richten aan de verkoper. De door u verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met u als onze klant, voor direct marketing en voor de globale beeldvorming van het cliënteel. U kan zich te allen tijde kosteloos tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verzetten door een brief te richten aan de verkoper.

12. SPLITSBAARHEID
Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze verkoopvoorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de verkoopvoorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de Verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht.
13. CONTACTGEGEVENS
Als u nog vragen hebt over het kopen van producten via LovesomeDesigns.be, kunt u per e-mail (eline@LovesomeDesigns.be) contact opnemen met onze klantenservice van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur, uitgezonderd op feestdagen.

14. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

"We" zijn een eenvrouwsshop en noem ons gerust ook een slowshop. Zo eentje die met liefde maakt & creëert. En het allerliefst dingen die je niet standaard in een winkelrekje spot. Ik luister met liefde en plezier naar jullie wensen en jullie unieke verhaal waarna ik ermee aan de slag ga.
Zit er druk achter jouw cadeautje, laat me dit dan gerust weten, dan kunnen we jou al een geschenkbon opsturen zodat je al iets kan afgeven in afwachting van het echte unieke item! <3

© 2017 - 2022 Lovesome Designs | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel